Statut

Uchwała wraz z załącznikiem

Uchwała Nr XXVII/159/2009 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 17 marca 2009r. 

w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziejowicach

 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004r.     o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r.Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziejowicach nadaje się Statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXIX/149/2000 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 29 listopada 2000r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziejowicach.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

                                                                                             

Załącznik do uchwały

Rady Gminy Nr XXVII/159/2009

z dnia 17.03.2009r.

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIEJOWICACH

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach zwany dalej „Ośrodkiem”  działa na podstawie:.

 1. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
 2. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 115 poz.728)
 3. Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 228 poz. 2255 z późn. zm.)
 4. Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 1 poz. 7)
 5. innych aktów prawnych dotyczących jego działalności
 6. niniejszego Statutu.

 

§ 1

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrębnioną jednostką budżetową, skupiającą zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Ośrodkiem kieruje Kierownik odpowiedzialny za jego działalność. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Radziejowice.
 3. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Radziejowice.
 4. Nadzór nad realizacją zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej sprawuje Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie zadań własnych - Wójt Gminy Radziejowice.
 5. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą dla pracowników Ośrodka w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 6. Nadzór nad realizacją zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych sprawuje Wojewoda Mazowiecki.
 7. Nadzór nad realizacją zadań zleconych w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego sprawuje Wojewoda Mazowiecki.
 8. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka i podział czynności między stanowiska pracy określa Kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym i przedkłada go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

 

§ 2

Ośrodek jest realizatorem:
Zadań z zakresu pomocy społecznej:

 1. zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym:
 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 • dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
 • reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 • prowadzenia postępowania w sprawach;
 • wydawania i realizacji decyzji.
 1. zadań własnych gminy:
 1. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych przez gminę;
 1. Zadań z zakresu świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone:

 

 1. Zadań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zadania zlecone:
 • prowadzenia postępowania w sprawach;
 • wydawania i realizacji decyzji

 

§ 3

Działalność w zakresie pomocy społecznej polega w szczególności na:

 1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
 2. pracy socjalnej;
 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 4

Finansowanie:

 1. Pomoc społeczna jest finansowana ze środków:
 • budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych;
 • budżetu państwa na realizację i obsługę zadań zleconych.
 1. Dodatki mieszkaniowe są finansowane z budżetu gminy.
 2. Świadczenia rodzinne są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
 3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
 4. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego obejmującego przychody i wydatki zgodnie z uchwałą budżetową Gminy, z zachowaniem  przepisów dotyczących gospodarowania środkami publicznymi.
 5. Ośrodek sporządza sprawozdania z realizacji zadań o pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.
 6. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy
 7. Ośrodek wyposażony jest w mienie gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej.

 

§ 5

Z budżetu gminy pokrywane są koszty zadań własnych jak również koszty utrzymania Ośrodka i wynagrodzenia pracowników.

§ 6

Zmiana Statutu wymaga Uchwały Rady Gminy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2016 20:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Sumiński
Ilość wyświetleń: 218
07 marca 2016 20:37 (Jarosław Sumiński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 marca 2016 20:33 (Jarosław Sumiński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany