Pomoc społeczna

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2018 obowiązują następujące kwoty kryteriów dochodowych z pomocy społecznej:


a) dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł

b) dla osoby w rodzinie – 528 zł.


Zgodnie z Art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej (Dz. U. z 2018r. poz 1508 z późn. zm.) Pomocy społecznej udziela się osobom irodzinom wszczególności zpowodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy wrodzinie;
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradności wsprawach opiekuńczo-wychowawczych iprowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszczawrodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone wzwiązku zokolicznością, októrej mowawart.159 ust.1 pkt1 lit.c lub d ustawy zdnia 12grudnia 2013r. ocudzoziemcach;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu zzakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego isytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2019 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aneta Chojecka
Ilość wyświetleń: 328
02 sierpnia 2019 12:52 (Aneta Chojecka) - Zmiana treści zakładki.
02 sierpnia 2019 12:32 (Aneta Chojecka) - Zmiana treści zakładki.
02 sierpnia 2019 12:32 (Aneta Chojecka) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany