Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to

 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych 3+, zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Od 01 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny jest dostępna także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych.

 

Od 01 stycznia 2019 roku uprawnienia do KDR zyskają wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje niezależnie od dochodu członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18. roku życia;

 • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się;

 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Komu i na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny

 • Karta jest przyznawana:

  • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

  • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

  • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

  • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

  • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

  • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

   

  Jakie są formy Karty Dużej Rodziny

  Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) oraz elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

  Rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna będzie mógł wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica.

 

        Kto może złożyć wniosek

 • Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych  we wniosku.

 

       Wymagane dokumenty

 • Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się w szczególności:

  • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

  Podczas składania wniosku o KDR wymagane jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego oraz numeru PESEL każdego z członków rodziny.

 

Zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

W ramach programu Karty Dużej Rodziny zniżki dla rodzin wielodzietnych oferuje ponad 3,8 tysiąca firm i instytucji w ponad 16 tys. lokalizacji. Szczegółowe dane na temat partnerów Programu dostępne na stronie : https://empatia.mpips.gov.pl/kdr

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2019 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aneta Chojecka
Ilość wyświetleń: 140
30 lipca 2019 15:27 (Aneta Chojecka) - Zmiana treści zakładki.
30 lipca 2019 15:22 (Aneta Chojecka) - Zmiana treści zakładki.
30 lipca 2019 15:21 (Aneta Chojecka) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany