Gminna Karta Dużej Rodziny 3+

Program dla Gminy Radziejowice wspierający rodziny wielodzietne

Karty Dużej Rodziny 3 +”

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

Program Karta Dużej Rodziny Gminy Radziejowice skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych, zamieszkujących pod wspólnym adresem w Gminie Radziejowice

 

§ 2.

Przez Rodzinę Wielodzietną – rozumie się rodzinę zamieszkującą na terenie Gminy Radziejowice (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;

 

§ 3.

Niniejszy Program ma na celu:

 1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej,

 2. Umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej

 3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,

 4. Zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,

 5. wzmacnianie kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzenie katalogu ulg,

 6. zwiększenie pomocy rodzinom wielodzietnym.

 

§ 4.

Realizacja powyższych celów nastąpi poprzez zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej ulgi polegającej na możliwości skorzystania z:

- 50% zniżki od obowiązującej ceny na dostęp do zajęć w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia”

w Radziejowicach

- 50% zniżki od obowiązującej ceny na dostęp do zajęć sportowych w halach sportowych w Radziejowicach i Korytowie A.

- 50% zniżki od obowiązujących opłat na zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Radziejowicach

- umożliwienie Rodzinom Wielodzietnym uzyskania 20% zniżki w opłacie za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi, na nieruchomości, na których zamieszkują.

- umożliwienie Rodzinom Wielodzietnym dostępu do instytucji zapewniających aktywny wypoczynek oferowany przez sąsiednie gminy, w przypadku braku zasobów własnych (basen, lodowisko, sauna itp.)- 50% zniżki oraz do dóbr kultury (kino) -20%, zgodnie z zawartymi umowami w danym roku kalendarzowym, zgodnie z regulaminem.

 

§ 5.

W sprawie objęcia pomocą rodzin wielodzietnych w postaci zniżek, dopuszcza się możliwość przystąpienia do programu innych podmiotów, niż wskazane w § 4, na podstawie zgłoszonych przez nich deklaracji.

 

 

§ 6.

 1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w § 4 będzie Karta Dużej Rodziny wydana zgodnie z regulaminem dla każdego uczestnika Programu, po spełnieniu wymogów określonych w § 1, w momencie złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

 2. Karta Dużej Rodziny zawierać będzie niezbędne zabezpieczenia oraz następujące informację: imię i nazwisko osoby, na którą została wydana, datę ważności, numer karty.

 3. Korzystanie ze zniżek na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nieposiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej karty oraz w obecności rodzica lub opiekuna posiadającego własną kartę.

 4. Karta nie jest kartą bankomatową, płatniczą, kredytową, ani też nie zstępują żadnej formy płatności

 

§ 7.

Realizatorem zadania zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2016 Wójta Gminy Radziejowice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

 

§ 8.

 1. Karta Dużej Rodziny wydawana będzie na wniosek rodzica lub opiekuna składany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowicach.

 2. Karta zostanie wydana po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku

 

 

§ 9.

Środki finansowe do realizacji Programu pokrywane będą z budżetu Gminy Radziejowice.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2019 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aneta Chojecka
Ilość wyświetleń: 146
30 lipca 2019 14:50 (Aneta Chojecka) - Zmiana treści zakładki.
30 lipca 2019 14:50 (Aneta Chojecka) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany